ru    en   
ice-diving.cz
ICE DIVING

Všeobecné smluvní podmínky potápěčského centra Polární Kruh


 

1. Smluvní vztah

Smluvní vztah a právní poměr mezi společností Polární Kruh, s.r.o., zaregistrované a existující podle práva Ruské Federace, dále jen prodávající a jednotlivci nebo organizacemi vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné smlouvy, cestovní smlouvy nebo přihlášky a řídí se těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

Cestovní smlouvy nebo přihlášky mohou být podepsány k tomu zplnomocněnými osobami jak rukou, tak i použitím faxové nebo elektronické reprodukce podpisu, popř. vyplněním formuláře na Internetu.

Polární Kruh, s.r.o. si vyhrazuje právo uvést v prodejních materiálech odlišné podmínky, které mají přednost před těmito všeobecnými podmínkami.

Podmínky vstupují v platnost dnem podpisu zákazníka na smlouvě nebo přihlášce s ohledem na pravidla uvedená v bodě 3. těchto podmínek. Za smluvní závazky dalších osob uvedených na smlouvě nebo přihlášce ručí zákazník podepisující smlouvu jako za své vlastní. Za nezletilé osoby podepisuje smlouvu nebo přihlášku jejich rodič, popř. zákonný zástupce.

 

2. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu jsou služby spojené s poskytnutím potápěčského programu, s ubytováním, stravováním, dopravou, průvodcovskou činností, a také jiné služby nezbytné pro cestování, dále jen služby, za podmínek stanovených touto smlouvou a za ceny dojednané smluvními stranami pro jednotlivce i skupiny, které jsou předem vypsané (stanoveným rozsahem i cenou), nebo sjednané na objednávku. Jednotlivé služby zajišťuje Polární Kruh, s.r.o. přímo nebo prostřednictvím jiných dodavatelů.

 

3. Platební podmínky

Ceny služeb Polární Kruh, s.r.o. jsou smluvními cenami, které jsou sjednané dohodou mezi Polární Kruh, s.r.o. a zákazníkem. Cena sležeb se stanovuje podle sazeb prodávajícího v závislosti na službách, které jsou součástí zájezdu. Závazná cena je uvedena na smlouvě / přihlášce.

Při vzniku smluvního vztahu je Polární Kruh, s.r.o. oprávněna vyžadovat zálohu v minimální výši 40% celkové ceny služeb. Doplatek ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 60 dní před prvním dnem čerpání služby.

Neuhrazením zálohy se stává smlouva / přihláška nezávaznou a Polární Kruh, s.r.o. má právo ji kdykoli jednostranně zrušit.

Zákazník má právo na poskytnutí služby jen v případě plného uhrazení ceny.

Neuhradí-li zákazník doplatek v uvedených termínech je Polární Kruh, s.r.o. oprávněna jeho účast zrušit. Uhrazená záloha podléhá stornovacím podmínkám uvedeným těchto všeobecných podmínkách. V případě, že ke smluvnímu vztahu dojde ve lhůtě kratší než 60 dní, je zákazník povinen uhradit plnou cenu, jinak jeho smlouva / přihláška není platná. V případě stornování služby bude zákazníkovi vrácena částka snížená o stornovací poplatek uvedený v těchto všeobecných podmínkách.

Polární Kruh, s.r.o. má právo upravit ceny, dojde-li ke změnám cen dodavatelů. Polární Kruh, s.r.o. má právo takto upravovat ceny jen u služeb, u kterých nebylo zahájeno čerpání. V případě, že zákazník nesouhlasí s takto upravenou cenou, má právo ustoupit od smlouvy nejpozději 3 dny od oznámení o změně ceny ze strany Polární Kruh, s.r.o. bez zaplacení stornovacích poplatků. V případě, že zákazník ustoupí od smlouvy ve lhůtě delší než 3 dny od oznámení o změně ceny je povinen uhradit stornovací poplatky.

 

4. Práva a povinnosti zákazníka

K základním právům zákazníka patří:

právo na řádné poskytnutí služeb, právo na písemnou reklamaci služeb, právo na poskytnutí všech informací týkajících se služby, právo na odstoupení od smlouvy v souladu s těmito všeobecnými podmínkami, právo na ochranu osobních dat a informací.

K základním povinnostem zákazníka patří:

vyplnit smlouvu / přihlášku, uhradit sjednanou cenu dle platebních podmínek, poskytnout potřebné údaje a další doklady související se službou, dodržovat stanovený program a pravidla, řídit se pokyny průvodce, instruktora nebo jiné osoby k tomu pověřené, chránit své zdraví i majetek, jakož i zdraví a majetek ostatních účastníků, dodržovat právní předpisy země, ve které dochází k čerpání služby, uhradit škodu, kterou způsobil, zdržet se jednání, které by mohlo omezit jiné účastníky.

Zákazník je zodpovědný za platnost svého cestovní pasu, víza a dalších dokumentů.

 

5. Práva a povinnosti Polární Kruh, s.r.o.

Zajistit turistovi poskytnutí všech služeb nezávisle na tom, kým jsou tyto služby poskytovány.

Polární Kruh, s.r.o. je oprávněna zrušit službu, posunout její termín, poskytnout jinou než dohodnutou službu na stejné úrovni nebo vyšší, změnit cenu v souladu s bodem 6. těchto všeobecných podmínek.

Polární Kruh, s.r.o. nenese zodpovědnost za:

  služby a servis leteckého dopravce

  za neporušenost zavazadel a osobních věcí turisty

  za jednání orgánů pohraniční a celní kontroly

  to, zda dokumenty poskytnuté prodejci (včetně pasů, víz...) odpovídají platným pravidlům

  opožděné vydání nebo zamítnutí vydání víza velvyslanectvím

  to,že poskytované turistické služby neodpovídají očekávání turisty a jeho subjektivnímu hodnocení

  zrušení nebo časové změny v letových řádech a jízdních řádech jiných druhů dopravy a za změny v programu zájezdu s tím spojené

 

6. Změny dohodnutých služeb

Změny a odchylky od smluvně dohodnutých službách jsou ze strany Polární Kruh, s.r.o. v nutných případech přípustné. V případě změny letového řádu leteckých společností neručí Polární Kruh, s.r.o. za případné škody způsobené těmito změnami.

Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení částky bez stornovacích poplatků v těchto případech:

 • Zrušení služeb ze strany Polární Kruh, s.r.o.
 • Zvýšení ceny služeb o více než 10% původně dohodnuté ceny.
 • Změně konání služby o více než 48 hodin.

Polární Kruh, s.r.o. má právo na zrušení služby z důvodu nedostatečného počtu účastníků, o čemž je povinna zákazníka informovat bez zbytečného prodlení.

Pokud Polární Kruh, s.r.o. operativně změní program služby, je povinna:

 • Zabezpečit náhradní program a služby v kvalitě a rozsahu shodné nebo podobné původně domluvenému rozsahu.
 • Vrátit zákazníkovi částku za službu, u které nebylo poskytnuto náhradní plnění.

V případě poskytnutí náhradní služby na stejné nebo vyšší úrovni nemá zákazník právo na poskytnutí slevy ani na odstoupení od smlouvy.

Polární Kruh, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodů, které nemohla ovlivnit ani předvídat (nejistá bezpečnostní situace, stávky, problémy s dopravou…). V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy ani na odstoupení od smlouvy.

První a poslední den čerpání služeb je určen převážně k dopravě. Za časové posuny v prvním a posledním dni nemá zákazník právo na poskytnutí slevy ani na odstoupení od smlouvy.

 

7. Stornovací poplatky

Zákazník má právo kdykoli před zahájením čerpání služby odstoupit od smlouvy a to písemným oznámením. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen uhradit tyto stornovací poplatky za každého účastníka:

  15% z celkové ceny služby při zrušení 75 dní a více před dohodnutým čerpáním služby.

  40% celkové ceny služby při zrušení 74 až 61 dní před dohodnutým čerpáním služby.

  100% celkové ceny služby při zrušení 60 dny a méně před dohodnutým čerpáním služby, nebo při zmeškání začátku služby.

Celkovou cenou se rozumí cena za službu včetně všech souvisejících doplňkových služeb. Stornovací poplatek se vypočítává ze základní ceny bez poskytnutých slev.

Polární Kruh, s.r.o. má právo odečíst stornovací poplatek od zaplacené zálohy.

Při určení počtu dnů pro výpočet stornovacích poplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy byla objednaná služba zákazníkem písemně zrušena. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává první den čerpání služby.

 

8. Reklamace služeb

Zákazník má právo na reklamaci služeb v případě porušení smluvních podmínek. Reklamaci je třeba podat písemnou nebo elektronickou formou na adresu Polární Kruh, s.r.o. a to přímo nebo prostřednictvím prodejce nejpozději 30 dní od ukončení termínu čerpání služby. Polární Kruh, s.r.o. je povinna zákazníkovi na reklamaci odpovědět nejdéle za 30 dní ode dne doručení reklamace.

 

9. Specifikace služeb a pravidel potápěčského centra Polární Kruh, s.r.o.

Sídlo společnosti Polární Kruh, s.r.o.: Rusko, 186670, Karelie, Louchskyj rajon, Čupa, Pioněrskaja 42

Doprava zahrnuje: leteckou nebo železniční přepravu a následující transfer do diving centra «Poljarnyj Krug» a zpět. Množství transferů a podmínky mohou být dohodnuty ve formuláři objednávky.

Ubytování v diving centru «Poljarnyj Krug» zahrnuje: ubytování v tradičních ruských rodinných domech (dálkové vytápění, elektřina: 220 V, evropské elektrické zásuvky, k dispozici jsou adaptéry na britský standard) v pokojích dvou kategorií (Komfort – se sprchou, umyvadlem a záchodem, Ekonom – s umyvadlem (studená voda) a bio-záchodem pro dva sousední pokoje) – v souladu s objednávkou rezervace; ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích; stravování třikrát denně, svačiny, teplé nápoje (čaj, káva, horká čokoláda) a nealkoholické nápoje po celý den; je možné individuální vegetariánské menu na základě předchozí objednávky; tradiční ruská lázeň – každý den. Dále je k dispozici pohodlná společenská místnost pro stravování a odpočinek a satelitní spojení a Internet (za doplatek).

Potápění zahrnuje: dopravu do místa potápění a zpět; pomoc instruktorů potápění, divemastrů, a také jiného personálu; příprava místa potápění (v zimním období); zaopatření turisty spolehlivými tlakovými láhvemi, závažím a jinou výstrojí pro potápění ve zvoleném místě. Diving centrum zaopatří turistu výstrojí (pronájem), která zahrnuje BCD, regulátory, ploutve, trubici, obleky (mokrý a suchý), počítač pro potápění, signály (dive alerts) apod. na základě předchozí objednávky. Za používání výstroje se vybírá doplatek. Všechny služby se poskytují v souladu s platným zákonodárstvím, pravidly a ustanoveními PADI inc.

Program výletů zahrnuje: návštěvu historických, kulturních a přírodních pamětihodností v doprovodu průvodce; program a podmínky organizace výletů mohou být dohodnuty ve formuláři objednávky.

Pravidla diving centra Polární Kruh

Všechna potápění se provádí v souladu s pravidly mezinárodní federace PADI. Tato pravidla konkrétně zahrnují:

nutnost dodržovat systém partnerství, který je základem bezpečnosti rekreačního potápění; v době potápění (i pod vodou, i na hladině) se musí potápěč nacházet v takové vzdálenosti od partnera aby si mohli potápěči v případě nutnosti vzájemně poskytnout potřebnou pomoc;

nutnost dodržovat ta pravidla chování při potápění, o kterých informuje na brífincích zástupce diving centra;

zákaz potápění ve stavu pod vlivem narkotických nebo alkoholických látek nebo ve stavu zbytkového opojení narkotickými nebo alkoholickými látkami;

potápěč si musí uvědomit, že v případě porušení pravidel nebo neplnění standardů bezpečnosti potápění mu může zástupce diving centra zakázat potápění.

Požadavky k účastníkům potápění pod ledem.

Od účastníků potápění pod ledem se v diving centru «Poljarnyj Krug» vyžadují následující požadavky:

Mít certifikát Ice Diver jakékoliv mezinárodní federace potápění nebo mít pět registrovaných ponorů pod ledem.

Ovládat základní dovednosti potápění pod ledem (umět vylévat vodu z masky; vyměnit hlavní regulátor za náhradní a naopak; připojit se k náhradnímu regulátoru partnera; provést nouzové vynoření a dýchat z náhradního regulátoru partnera; použít bezpečnostní lano (safety rope); umět ovládat svůj vztlak; umět si vyměňovat signály s partnerem (buddy) a hladinovým zabezpečením; umět se převracet pod ledem nohami vzhůru a vracet se do normální polohy). Tyto dovednosti nebo některé z nich je nutné předvést instruktorovi diving centra při prvním ponoru (check dive).

Potápěči, kteří nemají potřebné zkušenosti mohou absolvovat Ice Diver v diving centru «Poljarnyj Krug».

Kurz potápění pod ledem zahrnuje 1 - 2 lekce a 3 výcvikové ponory s instruktorem. Po ukončení kurzu je nutné složit zkoušku a vyplnit formulář pro získání certifikátu Ice Diver. V ceně kurzu je všechna výstroj a doba provedení kurzu.

Požadavky k účastníkům letního programu

Pro potápění v suchém obleku v diving centru «Poljarnyj Krug» musí potápěči:

Mít certifikát Dry Suit mezinárodně uznávané federace potápění nebo mít pět registrovaných potápění v suchém obleku.

Ovládat základní dovednosti potápění v suchém obleku (umět vylévat vodu z masky; vyměnit hlavní regulátor za náhradní a naopak; připojit se k náhradnímu regulátoru partnera; provést nouzové vynoření a dýchat z náhradního regulátoru partnera; umět ovládat svůj vztlak dofukováním vyvažovací vesty a dofukováním suchého obleku; umět odpojit hadici dofukování suchého obleku v případě nepřetržitého přívodu vzduchu ventilem dofukování; umět si vyměňovat signály s partnerem; umět se převracet v suchém obleku nohami vzhůru a vracet se do normální polohy).

Být připraven předvést tyto dovednosti nebo některé z nich instruktorovi diving centra při prvním ponoru.

Požadavky na výstroj pro program potápění pod ledem

suchý oblek (důrazně se doporučují neoprénové suché obleky);

spodní zateplovací vrstva pod suchý oblek (doporučuje se mít dvě);

dva nezamrzající regulátory uspořádané následujícím způsobem: 1. regulátor – 1 stupeň s hlavním plicním automatem a hadicí dofukování vesty; 2. regulátor – 1 stupeň s náhradním plicním automatem (oktopusem) a hadicí dofukování suchého obleku. Regulátory musí projít údržbou bezprostředně před cestou;

BCD (pokud možno s integrovaným zátěžovým systémem);

maska, ploutve;

rukavice (důrazně se doporučují tříprsté nebo suché rukavice s kroužky);

počítač pro potápění;

silná svítilna, pokud možno nabíjecí.

Doporučení týkající se oblečení pro program potápění

teplé spodní prádlo (dvouvrstvé nebo z polarteku ) a 5 párů teplých ponožek;

teplý svetr;

teplá vodovzdorná obuv;

teplá bunda (anorak) určená do chladného počasí (-30°C);

teplá čepice zakrývající uši;

sluneční brýle s UV filtry pro ochranu očí během slunečních dnů;

ochranný gel na rty a krém na ochranu rukou a obličeje před chladem a větrem.

 

10. Všeobecná ustanovení

Služba může být ze strany Polární Kruh, s.r.o. jednostranně zrušena nebo předčasně ukončena i v případě, že zákazník slovně či fyzicky obtěžuje jiné účastníky nebo zástupce či zaměstnance Polární Kruh, s.r.o., dále v případě, že se vulgárně a hrubě vyjadřuje o této společnosti nebo jejích zástupcích, dále v případě že zákazník porušuje místní předpisy, právní normy, nebo jiná dohodnutá pravidla. V těchto případech zaniká nárok na úhradu nečerpaných služeb.

Zákazník svým podpisem potvrzuje, že tyto všeobecné podmínky zná a souhlasí s nimi.

Za písemné jsou považovány i všechny dokumenty odeslané smluvními stranami faxovým nebo elektronickým spojením nebo kanály Internetového spojení.

Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny služby Polární Kruh, s.r.o., není-li písemně určeno jinak.

Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti zahájením prodeje.

 


tel: +420 777 237 984, e-mail: info @ ice-diving.cz  © Ice diving   Publikační systémFragaria